informacje na temat międzynarodowego transportu zarówno drogowego, morskiego jak i lotniczego.


Transport międzynarodowy

Międzynarodowy transport drogowy, morski i lotniczy, a także kombinowany, multimodalny, intermodalny i łamany.

Transport międzynarodowy

drogowy transport międzynarodowy

opracowana na podstawie
Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004

 

 
 

Transport międzynarodowy oznacza proces technologiczny wszelkiego przenoszenia na odległość, między państwami (narodami), przemieszczania osób, przedmiotów lub energii.
Transport w ujęciu podmiotowym opisywany jest za pomocą klasyfikacji pionowej i poziomej. Klasyfikacje te dobrze obrazują zróżnicowanie produkcji transportowej, choć w praktyce można obserwować – zwłaszcza w przypadku podziału poziomego – zacieranie się różnic pomiędzy niektórymi rodzajami transportu.

Przy podziale gałęziowym transportu (pionowym) ma się do czynienia z wyodrębnieniem podsystemów transportowych ze względu na zróżnicowanie środka transportowego, czyli można mówić o podziale gałęziowym dzielącym transport na: przesyłowy (charakteryzujący się brakiem środków przewozu), wehikułowy (lotniczy, wodny oraz lądowy).

Przy podziale poziomym transportu rozróżnia się jego rodzaje ze względu na kryteria charakteryzujące rodzaj prowadzonej działalności transportowej: forma własności (transport publiczny, prywatny lub spółdzielczy), dostępność - transport publiczny (powszechnie dostępny, branżowy lub własny), regularności (regularny lub nieregularny), cel działania - zarobkowy lub nie zarobkowy (na własne potrzeby), przedmiot przewozu (towary lub pasażerowie), zasięg (międzynarodowy lub krajowy (ogólnokrajowy, regionalny, międzyosiedlowy i lokalny)), pojemność pojazdu (przy transporcie pasażerskim wyróżnia się zbiorowy i indywidualny), organizacja procesu transportowego (transport bezpośredni (gdzie wykorzystuje się tylko jeden środek transportowy) i transport pośredni).

Transport pośredni występuje, gdy jest realizowany więcej niż jednym środkiem transportu. Można go szczegółowo podzielić na: kombinowany, multimodalny, intermodalny, łamany.
Transport kombinowany to przewóz ładunków, co najmniej dwiema gałęziami transportu, w tym przypadku zazwyczaj za przewóz odpowiada dwóch przewoźników. Pojęcie transportu multimodalnego jest rozpowszechnione w USA i utożsamiane z pojęciem transportu intermodalnego stosowanym w Europie, oznacza ono „przewóz ładunków, co najmniej dwiema gałęziami transportu, na podstawie jednej umowy przewozowej przez jednego wykonawcę umowy” . Natomiast transport łamany występuje wtedy, gdy przewóz odbywa się za pomocą dwóch lub więcej środków transportowych w ramach jednej gałęzi (następuje przeładunek). Transport kombinowany i intermodalny, przy zastosowaniu technologii transportowym umożliwiającym przewóz bez przeładunku, czyli za pomocą jednostek ładunkowych (np. kontenery) lub pojazdów, które mogą być przewożone specjalnie przystosowanymi pojazdami wraz z ładunkiem.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Inne strony z ciekawymi artykułami o zbliżonej tematyce:
Przesyłki kurierskie zalety i wady UPS, Stolica, Siódemka. Sejm i senat funkcje oraz zadania. Domy kanadyjskie technologia i system budownictwa.